Metodyka

Sylabusy

Lektury metodyczne

 1. B. Myrdzik, Modele lekcji…
 2. Z. Uryga, Wymiary przedmiotu
 3. Z. Uryga, Odbiór liryki w klasach maturalnych
 4. Z. Uryga, Jak mierzyć imbonderabilia
 5. Z. Uryga, Metoda dyskusji
 6. B. Chrząstowska Jak sprawdzać czytanie symboliczne
 7. B. Chrząstowska, Uczeń-odbiorca
 8. B. Myrdzik, Lektura jako źródło mądrości
 9. B. Myrdzik, Jak być samodzielnym
 10. B. Myrdzik, O myślach stojących i myślach w ruchu
 11. B. Myrdzik, Czy warto czytać…
 12. A. Dyduchowa Metody kształcenia sprawności językowej
 13. W. Bobiński, Konteksty kulturowe w dydaktyce literatury
 14. B. Kasprzakowa, Obrachunek z obserwunku czytelniczego….
 15. Z. Budrewicz, M. Sienko, Między istotnością działa a konkretyzacją czytelniczą ucznia
 16. Dłuższe formy wypowiedzi w szkole podstawowej (opis, charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych)
 17. Jak pisać (rozprawka)
 18. E. Nowak, Sztuka zadawania pytań
 19. M. Madejowa, Sprawdzanie i ocenianie wypracowania szkolnego
 20. O. Sacks, Twórcze Ja
 21. S. Bortnowski, Różne gry z Kamykiem Z. Herberta
 22. W. Limont, Psychologiczne podstawy myślenia metaforycznego
 23. Nowy paradygmat kulturowy (nowe media)
 24. S. Wysłouch, Analiza strukturalno-semiotyczna
 25. A. Gis, Komunikacja językowa w szkole
 26. A. Grodecka, Pomiar samowiedzy
 27. J. Z. Licheński, Relacje między kulturą wysoką a niską (synteza artykułu)
 28. A. Gemra, Kłopoty z kulturą popularną
 29. I.A. Rowińska, Kultura masowa i masowość kultury (scenariusze)

Metody nauczania

Podstawy

Prezentacje

Karty pracy

Pytania analityczne