Kwalifikacje naukowe

 • Magisterium: Impresjonizm literacki (rekonesans), UAM – 1988r., filologia polska, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; praca napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Lewandowskiego
 • Doktorat: Wspólnota sztuk w szkolnej edukacji polonistycznej, UAM – 2003r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; promotor pracy – prof. dr hab. Barbara Kasprzakowa; uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • Habilitacja: Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy, UAM – 2011r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; recenzenci: prof. dr hab. Seweryna Wysłouch, prof. dr hab. Zdzisław Łapiński, dr hab. Robert Cieślak, dr hab. Adam Dziadek; uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Działalność zawodowa

 • 1990-1992 – nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych, kolejno, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, w Świnoujściu, w Sierosławiu i w Poznaniu
 • 1993-2004 – nauczyciel języka polskiego w poznańskim liceum ogólnokształcącym (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego)
 • 2002r. – asystent w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, UAM w Poznaniu
 • od 2003r. – adiunkt
 • od 2013r. – profesor UAM

Prace dydaktyczne

 • Metodyka nauczania (ćwiczenia, wykłady, seminaria)
 • Związki literatury i sztuk plastycznych (zajęcia fakultatywne)
 • Wiedza o sztuce (dla studentów specjalności nauczycielskiej)
 • Semiotyka tekstów kultury (wykład), Integracja wewnątrzprzedmiotowa i międzyprzedmiotowa (ćwiczenia)
 • Ikony polskiej kultury – sztuki plastyczne (wykład)
 • Ekfrazy poetyckie malarstwa; Ożywione posągi. Rzeźba w poezji polskiej (zajęcia fakultatywne)
 • Edukacja artystyczna (dla studentów specjalności literacko – artystycznej)
 • Wielozmysłowość w edukacji (zajęcia fakultatywne)
 • Emocje w edukacji polonistycznej (zajęcia fakultatywne)
 • Język polski dla celów akademickich (dla studentów filologii polskiej jako obcej)
 • Planowanie, diagnoza i ewaluacja (dla studentów specjalności nauczycielskiej)
 • Literatura i edukacja wobec innych sztuk (seminarium magisterskie)
 • Teksty ikoniczne na lekcjach języka polskiego (dla kierunków historyczno-polonistycznych i filozoficzno-polonistycznych

Konferencje naukowe (referaty)

 1. Przebudowa szkolnej edukacji nauczycielskiej, Uniwersytet Zielonogórski, 2005, referat Wiedza o sztuce w kształceniu przyszłych polonistów
 2. Młodopolska synteza sztuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2005, referat Pod znakiem kruka (Poe, Żeromski i …malarze)
 3. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, UAM w Poznaniu, 2006, referat Poeci polscy w pracowni Degasa
 4. Czytanie” tekstów kultury: metodologia, badania, metodyka, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, 2006, referat Czytanie czy patrzenie? O różnych stylach odbioru malarstwa
 5. Ekfraza. Ontologia tekstu literackiego i obrazu od czasu modernizmu, Uniwersytet Wrocławski, 2007; referat Poeci patrzą.
 6. Norwid artysta, Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, 2008; referat Ekfrazy Norwida
 7. Kolor w kulturze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2009; referat Barwy van Gogha w lustrze poetyckiej ekfrazy
 8. Jacek Malczewski i symboliści, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej, Muzeum im Jacka Malczewskiego w Radomiu, 2009; referat Świat Jacka Malczewskiego zaklęty w lirycznych hologramach. O poetyckiej recepcji malarstwa
 9. Interpretacja obrazu – zadanie nie tylko dla wtajemniczonych. Oczytywanie dzieła sztuki przez konteksty nie tylko artystyczne, ODN,Poznań, Targi Edukacyjne 2011; referat Poetycki przewodnik po galerii malarstwa w Muzeum Narodowym w Poznaniu
 10. Obrazy kultur świata (w języku, w sztuce, w mediach), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2011; referat Obraz mydlanej bańki w kulturze japońskiej i europejskiej
 11. Obraz świętości – świętość w obrazie, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu, 2012; referat Wizerunki Chrystusa z mydlaną bańką. O ambiwalencji motywu i kategorii świętości
 12. Literatura w obszarach innych sztuk. Problemy metodologiczne, Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2013; referat Artefakty kulturowe jako płaszczyzna dialogu między literaturą a sztukami plastycznymi
 13. Anatomia (nie)rozumu. Narodziny choroby psychicznej i jej losy w (po)nowoczesnej kulturze, międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, Katedra Krytyki Współczesnej, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 10-12 października 2014r., referat Zanurzeni w temacie. O splątanych ścieżkach patologii i fantastyki
 14. Literatura piękna i medycyna, Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales, 13-14 listopada 2014 r., referat Imperatyw glejowy. O miejscach zbliżeń między literaturą a neurologią
 15. Literatura w Poznaniu i Poznań w literaturze, Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, 24-25 listopada 2014r., referat Władysław Motty – osobowość zanurzona w świecie fantazmatów
 16. Stanisław Lem. Wizjoner szczęśliwych i nieszczęśliwych światów. Recepcja twórczości w sztukach plastycznych, kinie, literaturze i krytyce artystycznej, Wrocław, 21-22. 11. 2015, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, referat W labiryncie Lema i Skarżyńskiego. O polskiej odmianie „neurogunk”
 17. Literatura w Poznaniu i Poznań w literaturze, Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, 24-25 listopada 2014r., referat Władysław Motty – osobowość zanurzona w świecie fantazmatów
 18. Literatura w świecie luster. O niepowtarzalności i multiplikacjach w kulturze XX i XXI wieku, Lublin, 9-10.06. 2016, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, referat Operacje mózgu w świecie fantastyki i filmu.
 19. Audiodeskrypcja i jej pogranicza, Poznań, 9-10.05. 2016, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Naukowe Koło Audiodeskryberów, referat Opowiadanie obrazu. O narracji wizualnej i werbalnej w kontekście praktyki ekfrastycznej i audiodeskryptywnej.
 20. Edukacja polonistyczna – metamorfozy, Lublin, 26-27. 09. 2016, Instytut Filologii Polskiej Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, referat Dydaktyka polonistyczna w kontekstach neuronalnych.
 21. Mózg-język-komunikacja, Poznań 20.10. 2016, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Leksykologii i Logopedii UAM, Polski Związek Logopedów, referat Aposiopesis albo figury myśli w przestrzeni sztuki i mózgu.
 22. Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku, Łódź 25-26. 09. 2017, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, referat Polonistyka szkolna wobec odkryć w sferze umysłu.

Artykuły

 1. Alfabet języka plastycznego i muzycznego, „Polonistyka” 2003, nr 5, s. 275 – 278.
 2. Frazeologia na wesoło, „Polonistyka” 2004, nr 2, s. 52 – 54.
 3. Co czytać, na co patrzeć [„Potęga wizerunków” D. Freedberga i współczesne leksykony wobec zagadnień odbioru malarstwa], „Polonistyka” 2007, nr 1, s. 60-64.
 4. Wiedza o sztuce w kształceniu przyszłych polonistów, „Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo – Dydaktyczny” 2007, t. 5, s. 155 – 172.
 5. Czytanie czy patrzenie? O różnych stylach odbioru malarstwa, [w:] Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, pod red. B. Myrdzik i I. Morawskiej, Lublin 2007, s. 357 – 368.
 6. Artefakty w humanistyce (rekonesans), [w:] Kultura – Język – Edukacja. Dialogi współczesności z tradycją, pod red. B. Gromadzkiej, D. Mrozek, J. Kaniewskiego, Poznań 2008, s. 161 – 171.
 7. O możliwościach edukacyjnych ekfrazy poetyckiej, „Polonistyka” 2008, nr 10, s. 24 – 31.
 8. Przedmowa, [w:] Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza, pod. red. D. Heck, Wrocław 2008, s. 7 -23.
 9. Julii Hartwig słabość do malarstwa, [w:] Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza, pod. red. D. Heck, Wrocław 2008, s. 129 – 147.
 10. Ekfrazy Norwida, [w:] Norwid artysta. W 125. rocznicę śmierci poety, pod red. K. Trybusia, W. Ratajczaka, Z. Dambek, Poznań 2008, s. 131 – 145.
 11. Ekfraza jako bohater parodii. O kilku wierszach Olgerda Dziechciarza, „Przestrzenie Teorii” 2009, t. 11, s. 81 – 94.
 12. Ekfraza kluczem do świata wyobraźni. „Wiersze o obrazach” Ludwika Janiona, „Polski w Praktyce” 2010, nr 2, s. 8 – 12.
 13. Pod znakiem kruka (Poe, Żeromski i malarze), [w:] Młodopolska synteza sztuk, pod red. H. Ratusznej i R. Siomy, Toruń 2010, s. 109 – 122.
 14. Wokół mydlanej bańki… W poszukiwaniu aktualności piękna, [w:] Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury, pod red. M. Karwatowskiej, M. Latoch-Zielińskiej, I. Morawskiej, Lublin 2010, s. 247 – 259.
 15. Bańka mydlana. Od zmysłowego piękna do ulotności bytu, „Polski w Praktyce ” 2011, nr 2, s. 26 – 33.
 16. O sensie ożywiania słowem wizerunków religijnych na przykładzie „Golgoty jasnogórskiej” (Jerzy Duda – Gracz i Ernest Bryll),”Katecheta” 2011, nr 7/8, s. 89 – 94.
 17. Poetycki przewodnik po galerii malarstwa w Muzeum Narodowym w Poznaniu, „Polonistyka” 2011, nr 11, s. 41 – 46.
 18. Świat Jacka Malczewskiego zaklęty w lirycznych hologramach. O poetyckiej recepcji malarstwa, [w:] Jacek Malczewski i symboliści, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś-Sławińskiej, Lublin 2012, s. 145 – 158
 19. O spotkaniu Bruegla i Hakuina, „Polonistyka” 2012, nr 7, s. 32 – 37.
 20. Barwy van Gogha w lustrze poetyckiej ekfrazy, „Litteraria Copernicana” 2012, nr 2, s. 42 – 50.
 21. Bańka mydlana w kulturze japońskiej i europejskiej, [w:] Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości, pod red. J. Bielskiej – Krawczyk, S. Kołos, M. Matei, Toruń 2013, s. 249 – 261.
 22. Lis czy lisica? Oto jest pytanie. Przyczynek do badań nad rodzajem gramatycznym lisiej alegorii, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej – Wojaczyk, t.1, Poznań 2013, s. 521 – 532.
 23. Filozoficzne podstawy wielozmysłowości, „Polonistyka” 2013, nr 5, s. 4 – 10.
 24. Odczuwanie obrazu. O kształtowaniu odbioru sztuki w wieku wczesnoszkolnym, „Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo – Dydaktyczny” 2012-2013, t. 9-10, s. 237 – 248.
 25. Emocje w dyskursie o literaturze i sztuce, „Polonistyka” 2014, nr 4, s. 4 – 8.
 26. Raport w języku chmur lub wiatru… O wierszach Waldemara Okonia z tomu „Motyw Tespazjosa”, „Pomosty. Dolnośląski Rocznik Literacki” 2014, s. 200 – 2003.
 27. Wizerunki Chrystusa z mydlaną bańką. O ambiwalencji motywu i kategorii świętości, w: Obraz świętości – świętość w obrazie, pod red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiaka, P. Dziadula, Poznań 2014, s. 142 – 152.
 28. Artefakt kulturowy w humanistyce, „Przestrzenie Teorii” 2015, nr 23, s. 53 – 70.
 29. W labiryncie Lema i Skarżyńskiego. O polskiej odmianie neurogunk, „Quart” 2015, nr 3/4, s. 82 – 95.
 30. Mózg w humanistyce. O tendencjach neuronalnych w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, „Polonistyka Innowacje” 2015, nr 2, s. 65-78, http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/4191.
 31. „Żywa materia codzienności” w prozie poetyckiej Waldemara Okonia, „Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu” 2016, nr 31, s. 334-339.
 32. Władysław Motty – osobowość zanurzona w świecie fantazmatów, w: Poznań pisarek i pisarzy, pod red. Jerzego Borowczyka, Lucyny Marzec, Zbigniewa Kopcia, Poznań 2016, s. 53-64.
 33. Fotografie nieistniejącego świata. O polskiej sztuce fantastycznej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2016, nr 28, s. 53-76, doi: 10.14746/pspsl.2016.28.3.
 34. Obraz w powieści, powieść o obrazie. Maniera ekfrastyczna w dawnej i współczesnej prozie, „Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Rocznik Naukowy; 2016, nr 6, s. 9-25.
 35. „Stary uderzył go oczami”. Emocjonalna przestrzeń gniewu w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta i ilustracjach Apoloniusza Kędzierskiego, w: Język – mózg – komunikacja, pod red. Małgorzaty Rutkiewicz-Hanczewskiej, Jolanty Sławek, Ewy Kaptur, Poznań 2017, s. 183-199.
 36. Dydaktyka polonistyczna w kontekstach neuronalnych, w: Edukacja polonistyczna. Metamorfozy kontekstów i metod, pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Leszka Tymiakina, Lublin 2017, s. 121-135.
 37. Sceny „Odysei” w sztuce polskiej, „Quart 2017, nr 4, s. 28-43.
 38. Operacje mózgu w świecie fantastyki i filmu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio FF – Philologia” 2017, vol. 35, nr 2, s. 103-115, DOI: 10.17951/ff.2017.35.2.103.
 39. Poetyka intersemiotyczna a dydaktyka literatury, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 2017.

Prace redagowane

 1. Barbara Kasprzakowa, Pejzaż akustyczny. Szkice o słuchaniu i rozumieniu literatury, Poznań 2010 (razem z Aleksandrą Reimann), s. 174.
 2. „Polonistyka” (Na pograniczu japońsko – europejskim), 2012, nr 7, s. 66.
 3. „Polonistyka” (Wielozmysłowość w edukacji), 2013, nr 5, s. 50.
 4. „Polonistyka” (Emocje w edukacji polonistycznej), 2014, nr 4, s. 50.
 5. „Polonistyka Innowacje”, 2015, nr 1, 2, http://pressto.amu.edu.pl.
 6. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, 2016, nr 28 (razem z Moniką Brzóstowicz-Klajn).

Teksty przyjęte do druku

 1. Opowieść o „Ślepcach”. Pomiędzy audiodeskrypcją a ekfrazą, opisem a narracją, zapisem a reliefem
 2. Polonistyka szkolna wobec odkryć w sferze umysłu. O metodzie intuicyjnej w dobie neuronauki
 3. Aposiopesis, albo figury myśli w dobie ucieleśnionego umysłu